ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์” ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)

ที่

ชื่อ     นามสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

หน่าที่รับผิดชอบ

20

นางชุติภา        จิตสำราญ

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ปฏิบัติการสอน

21

นางจิรวรรณ        พรหมทอง

ครู ชำนาญการ

ศษ.บ.

สุขศึกษา

ปฏิบัติการสอน

22

นางเพียงฤทัย      ลิ้มปรีดีชัย

ครู ชำนาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

23

นางณิชกานต์      วรรณสินธ์

ครู ชำนาญการ

ศษ.ม.

 

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

24

นางวิภารัตน์        วนสันเทียะ

ครู ชำนาญการ

ศศ.บ.

ประถมฯ

ปฏิบัติการสอน

25

นางสุภาวรรณ     สุทธิเสน

ครู

ค.บ.

เกษตร

ปฏิบัติการสอน

26

นางสาวเขมิกา    สังข์แก้ว

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ปฏิบัติการสอน

27

นางสาวสกาวรัตน์    ลาลุน

ครูช่วยสอน

ค.บ.

ปฐมวัย

ปฏิบัติการสอน

28

นางสาวเต็มสิริ         โพธิ์สาชัย

ครูช่วยสอน

ศศ.บ.

การท่องเที่ยว

ปฏิบัติการสอน

29

นางสาวปวีณา         ลาลุน

ครูช่วยสอน

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการสอน

30

นางรัตติยา               ทองทัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ศศ.บ.

บริหาร

ธุรการ

31

นางวรรณพร            บุตรวงค์

เจ้าหน้าที่การเงิน

บธ.บ.

การบัญชี

การเงิน

32

นายลำพูน           แก้วนิล

นักการภารโรง

ม.6

-

นักการภารโรง