ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์”

ที่

ชื่อ     นามสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

หน้าที่รับผิดชอบ

1

นายบุญส่ง        ตระกาลจันทร์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กศ..

บริหารการศึกษา

บริหาร

2

นางวราภรณ์     ขันแข็ง

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

บริหาร

3

นางมัชฌิมา      วรามิตร

ครู เชี่ยวชาญ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

4

นายเอกชัย       สิมาขันธ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

ก.ศบ.

ศิลปะ

ปฏิบัติการสอน

5

นางนุชรี          สิริเกียรติ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ประถมศึกษา

ปฏิบัติการสอน

6

นางอุไร           พุทธเสน

ครู เชี่ยวชาญ

ป.บัณฑิต

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

7

นายศุภชาติ      สิมมาทอง

ครู ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

8

นางกิตติยา      ทองโชติ

ครู ชำนาญการ

กศ.ม.

หลักศูตรการสอน

ปฏิบัติการสอน

9

นางสุภาพร     เมืองจันทร์

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ชีววิทยา

ปฏิบัติการสอน

10

นางสุดใจ       เสนาะ

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ปฏิบัติการสอน

11

นายสรรค์ชัย   อุดม

ครู ชำนาญการ

รป.ม.

การปกครองท้องถิ่น

ปฏิบัติการสอน

12

นางสาวราวัลย์     หวายเค

ครู ชำนาญการ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

13

นางชนัญญา    ประสานพันธ์

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

นาฏศิลป์

ปฏิบัติการสอน

14

นางสาวอัญชลี  ทองสมบัติ

ครู ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

หลักสูตรการสอน

ปฏิบัติการสอน

15

นางวราตรี      แสงงาม

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

บริหาร

ปฏิบัติการสอน

16

นางมะลิวัลย์    สวนหมาก

ครู ชำนาญการ

ศษ.บ.

ปฐมวัย

ปฏิบัติการสอน

17

นางนิศารัตน์    สมาน

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ประถมฯ

ปฏิบัติการสอน

18

นางพรรณี       โคตรพันธ์

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

คหกรรม

ปฏิบัติการสอน

19

นางสุพัตรา      หัทยา

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ปฏิบัติการสอน