พนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์” ปีการศึกษา 2557

ที่

ชื่อ    นามสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

หน้าที่รับผิดชอบ

1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  แก้ววงษา

พนักงานจ้าง

ครูช่วยสอน

ค.บ.

พลศึกษา

ปฏิบัติการสอน

2

นายสถาพร    ศรีเกษ

พนักงานจ้าง

ครูช่วยสอน

ค.บ.

พลศึกษา

ปฏิบัติการสอน

3

นางรงลักษณ์     บุญเลิศ

พนักงานจ้าง

ครูช่วยสอน

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

ปฏิบัติการสอน

4

นางสาวรัชนีวรรณ   แก้วเหลา

พนักงานจ้าง

ครูช่วยสอน

วท.บ.

วิทยาศาสตร์(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

ปฏิบัติการสอน

5

นางสาวอาทิตยา    เสาเวียง

พนักงานจ้าง

ครูช่วยสอน

ค.บ.

ปฐมวัย

ปฏิบัติการสอน

6

นางสาวยอดขวัญ   สุทาวัน

พนักงานจ้าง

ครูช่วยสอน

ค.บ.

ปฐมวัย

ปฏิบัติการสอน

7

นางสาวชไมพร   ผาแก้ว

พนักงานจ้าง

ครูช่วยสอน

ค.บ.

ปฐมวัย

ปฏิบัติการสอน