Get Adobe Flash player
โรงเรียนเทศบาล๒ “รัชมังคลานุสรณ์” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการ สืบสานประเพณี ก้าวหน้าเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยดี ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร

นาย บุญส่ง ตระกาลจันทร์

ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

นโยบายด้านสังคม

เข้าสู่ระบบ

ผู้จัดทำเว็บไซต์

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

          1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด

          2.เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีความพร้อมเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

          3.เพื่อพัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด

          4.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) โดยเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

          5.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

          6.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานวัตณธรรม

          7.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้

          8.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

          9.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

          10.เพื่อส่งเสริมนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เวลาในขณะนี้

ปฏิทิน

February 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

028410
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
68
49
165
27706
1503
2535
28410

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-19 20:52:35

เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์ เป็นเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการความรู้และข่าวสาร ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร


หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์”  โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป