Get Adobe Flash player
โรงเรียนเทศบาล๒ “รัชมังคลานุสรณ์” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการ สืบสานประเพณี ก้าวหน้าเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยดี ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร

นาย บุญส่ง ตระกาลจันทร์

ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

นโยบายด้านสังคม

เข้าสู่ระบบ

ผู้จัดทำเว็บไซต์

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

          1.จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

          2.ปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการอัตรากำลังด้านการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดให้เหมาะสม

          3.ส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

          4.พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเหมาะสม

          5.ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาให้ครบถ้วน

          6.พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นมืออาชีพ

          7.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

          8.จัดหาอาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ นวัติกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ

          9.จัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยเน้นการเรียนที่เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น

          10.พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน

          11.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงามของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

          12.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

          13.พัฒนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเข้มแข็ง

          14.พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          15.สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

          16.พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความก้าวหน้าสู่การเป็นมืออาชีพ

          17.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กเล็ก

          18.ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กเล็ก

          19.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา

          20.ส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา

          21.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชรมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          22.ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

          23.ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาทุกประเภท ทุกระดับตามความถนัดให้ได้มาตรฐาน

เวลาในขณะนี้

ปฏิทิน

June 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

034723
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
50
49
152
34204
1018
213
34723

Your IP: 3.90.108.129
Server Time: 2019-06-18 14:35:35

เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์ เป็นเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการความรู้และข่าวสาร ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร


หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์”  โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป