Get Adobe Flash player
โรงเรียนเทศบาล๒ “รัชมังคลานุสรณ์” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการ สืบสานประเพณี ก้าวหน้าเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยดี ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร

นาย บุญส่ง ตระกาลจันทร์

ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

นโยบายด้านสังคม

เข้าสู่ระบบ

ผู้จัดทำเว็บไซต์

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

          1.จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

          2.ปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการอัตรากำลังด้านการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดให้เหมาะสม

          3.ส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

          4.พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเหมาะสม

          5.ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาให้ครบถ้วน

          6.พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นมืออาชีพ

          7.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

          8.จัดหาอาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ นวัติกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ

          9.จัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยเน้นการเรียนที่เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น

          10.พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน

          11.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงามของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

          12.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

          13.พัฒนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเข้มแข็ง

          14.พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          15.สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

          16.พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความก้าวหน้าสู่การเป็นมืออาชีพ

          17.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กเล็ก

          18.ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กเล็ก

          19.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา

          20.ส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา

          21.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชรมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          22.ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

          23.ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาทุกประเภท ทุกระดับตามความถนัดให้ได้มาตรฐาน

เวลาในขณะนี้

ปฏิทิน

October 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

069939
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
7
11
28
69821
308
585
69939

Your IP: 18.204.2.231
Server Time: 2021-10-20 21:47:29

เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์ เป็นเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการความรู้และข่าวสาร ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร


หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์”  โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป