ทำเนียบบุคลากร

 

นายอานุภาพ พิมพ์โคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง

                               

  นางศุภวัลย์ ชินอนุรักษ์                   นางมยุรีไชยปัญญา                นางณัฐภรณ์ บุระพา    

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ   

                            

       นางวราภรณ์ ไชยโพธิ์                         นางสาวเยาวภา จันทร์ประทักษ์

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ          ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

                    

  นางะัดชา พฤกษา                       นายนิรันดร์ ศาสดา  

                              ตำแหน่ง ครูธุุรการ              ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง