Get Adobe Flash player

ข้อมูลด้านการบริหาร

ข้อมูลด้านการบริหาร

 

      สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ควรมีรูปแบบ วิธีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันกำหนดขึ้น

ผู้บริหาร

นายอานุภาพ พิมพ์โคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

010149
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
31
265
9648
505
958
10149

Your IP: 54.159.85.193
Server Time: 2018-05-27 07:30:44

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.