Get Adobe Flash player

ข้อมูลด้านการบริหาร

ข้อมูลด้านการบริหาร

 

      สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ควรมีรูปแบบ วิธีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันกำหนดขึ้น

ผู้บริหาร

นายอานุภาพ พิมพ์โคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

014946
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
20
60
14749
220
841
14946

Your IP: 3.80.218.53
Server Time: 2018-12-10 12:51:54

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.