Get Adobe Flash player

ข้อมูลด้านการบริหาร

ข้อมูลด้านการบริหาร

 

      สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ควรมีรูปแบบ วิธีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันกำหนดขึ้น

ผู้บริหาร

นายอานุภาพ พิมพ์โคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

018661
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
19
54
18475
331
41
18661

Your IP: 3.90.108.129
Server Time: 2019-06-18 14:52:10

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.